Αρχική Σελίδα

Εταιρεία

 

    Η εταιρεία μας ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμό 14.565 /8-10-2008 πράξη (σύσταση και καταστατικό ανώνυμης εταιρείας) της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας –Τσαπραλή, η οποία  μαζί με την αριθ. ΕΜ 3759/17-10-2008  απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας καταχωρήθηκαν στο μητρώο  ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Μεσσηνίας και περίληψη του καταστατικού της  δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμό 12491/6-11-2008  φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

 

    Βασικός σκοπός της είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο έλεγχος της αποδοτικής, αποτελεσματικής  αποθήκευσης των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών καθώς και της ροής τους μεταξύ του σημείου προέλευσης και του σημείου της κατανάλωσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών (logistics management  - εφοδιαστική διαχείριση) καθώς και η διανομή και εμπορία,  είτε  χονδρικά είτε λιανικά, αναψυκτικών, ζύθου,  οινοπνευματωδών ποτών και συναφών ειδών καθώς και πάσης φύσεως ειδών τροφίμων και λοιπών προϊόντων.

 

    Η εταιρεία μας στηρίζεται στην πολυετή σχετική εμπειρία του συνιδρυτή και βασικού μετόχου της Δημητρίου Θεονά, του οποίου η ατομική επιχείρηση συγχωνεύεται με την εταιρεία μας.

 

    Η εταιρεία μας έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3.295/2004 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕ/5/01147/Ε/Ν.3259/2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στα πλαίσια της ανάπτυξής της, έχει ήδη προβεί στην αγορά από  την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ  οικοπέδου επιφάνειας 9.114,61 τ.μ στη    Βιομηχανική Περιοχή Καλαμάτας Α’ (Σπερχογείας), στο οποίο θα κατασκευαστούν άμεσα ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (αποθηκευτικοί χώροι, γραφεία κ.λ.π.) συνολικής επιφάνειας 1.850 τ.μ.